Política de Privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat d’Evaristo Riera SA, d’ara endavant també el Prestador, telèfon de contacte: +34 93 337 37 92, i correu electrònic: info @evaristoriera.com .

Evaristo Riera SA, com a responsable del present Lloc Web i d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzativa, establertes al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del previst a la LOPD, Evaristo Riera SA us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; fer les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies d’Evaristo Riera SA pel present avís legal ressenyades, i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, us informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Evaristo Riera SA perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

La no facilitació de les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD ia l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a , enviant un correu electrònic a info@galeriamarcdomenech.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

Evaristo Riera SA no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/ o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

 

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT [ADAPTAR EL SUPUESTO CONCRETO]

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part d’Evaristo Riera SA en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb Evaristo Riera SA, esteu autoritzant expressament la utilització de les vostres dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (inclòs correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgeu, dirigint-vos a Evaristo Riera SA a través dels mitjans establerts.

A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’Evaristo Riera SA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares , tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què els menors formen part. Això no obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Evaristo Riera SA, exonerant el Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

 

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Evaristo Riera SA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

Evaristo Riera SA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 

 

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar al millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

 

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Evaristo Riera SA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Evaristo Riera SA no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, independentment de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Evaristo Riera SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.

Desplaça cap amunt